Zastarijevaju i računi za osiguranje

Plaćate li životno osiguranje, ili neki drugi oblik osiguranja? Ako da, znate li kako i računi za osiguranje zastarijevaju? Zakonom o obveznim odnosima regulirani su rokovi zastare, pa i kad se radi o osiguranju. No pri tome treba razlikovati nekoliko osnovnih odnosa.

-Tražbine ugovaratelja osiguranja (pravna ili fizička osoba koja je ugovorila osiguranje s nekom osiguravajućom kućom), odnosno treće osobe iz ugovora o osiguranju života zastarijevaju za pet, a iz ostalih ugovora o osiguranju za tri godine, računajući od prvog dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala.

No ako zainteresirana osoba dokaže da do dana nastupanja zastare nije znala da se osigurani slučaj dogodio, tj. nije znala za ugovoreno osiguranje, zastara počinje od dana kad je za to saznala, s tim da u svakom slučaju tražbina zastarijeva kod osiguranja života za deset, a kod ostalih za pet godina od prvog dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala.

-Tražbine osiguratelja (tj. osiguravajućih kuća) iz ugovora o osiguranju zastarijevaju za tri godine.

-Kad u slučaju osiguranja od odgovornosti trećega, oštećena osoba zahtijeva naknadu od osiguranika ili je dobije od njega, zastara osiguranikova zahtjeva prema osiguratelju počinje od dana kad je oštećena osoba tražila sudskim putem naknadu od osiguranika, odnosno kad joj je osiguranik naknadio štetu.

-Neposredni zahtjev treće oštećene osobe prema osiguratelju zastarijeva za isto vrijeme za koje zastarijeva njegov zahtjev prema osiguraniku odgovornom za štetu.

-Zastara tražbine koja pripada osiguratelju prema trećoj osobi odgovornoj za nastupanje osiguranog slučaja počinje teći kad i zastara tražbine osiguranika prema toj osobi i navršava se u istom roku.

U osnovi dakle većina dugovanja u odnosu između osiguravajuće kuće i klijenta zastarijeva za tri godine (iznimka - pet godina kod tražbina ugovaratelja osiguranja iz ugovora o osiguranju života). No rok početka zastare je bitan, i na njega morate paziti.

Ako na kućnu adresu od javnog bilježnika dobijete rješenje o ovrsi zbog neplaćenih računa za neki od modela osiguranja, reagirati morate u roku od osam dana, tj. morate uložiti prigovor o zastari. To morate napraviti sami, jer to neće napraviti niti javni bilježnik niti sudac, ako se spor vodi pred sudom. Dakle, ako rješenje o ovrsi primite u utorak, prigovor o zastari cijelog iznosa, ili jednog dijela morate uložiti zaključno sa srijedom idući tjedan. Ne morate čak osobno doći kod javnog bilježnika koji je poslao rješenje, već prigovor možete uložiti i poštom, i to u istom roku kao da idete osobno, znači do te iste srijede morate poslati prigovor poštom. Preporučujemo da to učinite preporučeno kako bi vam ostao pisani trag.

Ako ne reagirate u roku od osam dana, sigurno će vam FINA ovrhom sjesti na račun, i povrata tih sredstava nema, pa čak i kad je cijeli iznos u zastari i po zakonu ga ne trebate platiti.

Više o zastarama pročitajte ovdje:

Građani, ne plaćajte zastarjele račune

Zastara za komunalnu naknadu nakon tri godine

Račun za struju nakon godine dana odlazi u zastaru

Ne padajte na ovrhe, provjerite je li račun za telefon u zastari

Račun za pričuvu zastarijeva nakon tri godine

Zastara poreznih obveza, ali i prava nakon tri godine

Komentari