Sve o online prijavama na e-Zdravstveno

Uz sustav e-Građani, kojim se građani konačno mogu riješiti nepotrebnih obilazaka raznih šaltera, čekanja u redovima i ispunjavanja hrpe obrazaca, i druge državne institucije počele su nuditi sve više online usluga, kojima se pojednostavljuje i ubrzava komunikacija građana i poduzetnika s javnom upravom, te se ujedno povećava transparentnost javnog sektora u pružanju njihovih usluga.

Jedna od novih usluga svakako je i web usluga e-Zdravstveno, koju je za svoje poslovne korisnike ovih dana pokrenuo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ovom uslugom poslodavci mogu online pristupiti podacima prijava obveznog osiguranja, dobiti uvid u odjave ili prijave te promjene statusa osiguranika, te ujedno dobiti i elektronički ovjerene službene primjerke tiskanica.

Kako se prijaviti

Kako navode u HZZO-u, poslodavci pristup sustavu e-Zdravstveno imaju isključivo uz autentifikaciju pametnom karticom HZZO-a ili poslovnim certifikatom Fine sadržanim na kriptografskom uređaju Fine ili poslovne banke, kao što su e-kartica, USB token i slično, uz ispunjavanje tehničkih preduvjeta. Uz usluge e-Zdravstvenog HZZO je također potvrdio kako se način obavještavanja o provedenim prijavama i odjavama te promjenama obveznog zdravstvenog osiguranja slanjem tiskanica u PDF obliku elektroničkom poštom ukida.

Također, u istom sustavu za poslodavce su moguće i prijave te odjave osiguranja supružnika i djece, kao i promjene osobnih podataka koje se ne provode razmjenom podataka s hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje. Time je obuhvaćena skupina osiguranika koji nisu obuhvaćeni kroz prijave mirovinskog sustava iz kojeg HZZO od HZMO još od srpnja 2014. godine preuzima podatke o radnopravnom statusu osiguranika, navodi se u obrazloženju.

Uvođenjem e-prijave nestaje i potreba za dodatnom dokumentacijom, a umjesto papirologije koji su dosad morali dobavljati poslodavci, djelatnici HZZO-a će valjanost podataka iz prijave provjeravati samostalno kroz vanjske informacijske sustave.

Kako koristiti aplikaciju

Naime, HZZO i HZMO su sklopili sporazum na osnovu kojeg se uspostavlja razmjena i preuzimanje podataka u elektroničkom obliku, o statusima radno aktivnih osiguranika te korisnika prava na mirovinu. Time su konačno ove dvije državne službe omogućile jedna drugoj korištenje evidencija i drugih podataka koji su HZZO-u potrebni za provedbu postupaka prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, provjeru statusa te ostvarivanje prava i obveza osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ono najbitnije, s povezanim sustavima HZZO-a i HZMO-a, obveznici više ne moraju podnostiti dvije prijave, već samo prijavu u HZMO, a isto tako prijavom u sustav mirovinskog osiguranja niti poslodavci nisu obavezni podnosti još i prijavu u sustav zdravstvenog osiguranja.

Postupak korištenja usluge e-Zdravstveno započinjete popunjavanjem pristupnog lista, koji se može preuzeti u elektronskom obliku na stranicama HZZO, nakon čega taj dokument potpisuje i pečatom ovjerava ovlaštena osoba poslodavca. Pristupni list se može poslati e-mailom, putem pošte ili osobno na šalteru HZZO-a, a nakon obrade dobiva se obavijest kako je usluga aktivirana.

Za pristup aplikaciji e-Zdravstveno poslodavci moraju postupiti po detaljnim uputama na internetskim stranicama HZZO-a, a između ostalog moraju imati java radno okreuženje i u njemu omogućiti pristup usluzi e-Zdravstveno, te instalirati certifikat CEZIH, uz napomenu da aplikacija ne radi u pregledniku Chrome.

Mogućnosti koje pruža usluga su prijava člana obitelji, preuzimanje tiskanica prijave, odjave i promjene, odjava člana, prijava novorođenog djeteta te promjena imena i prezimena te adrese člana i nositelja.

Pravovaljano i bez pečata

Da bi dobili tiskanicu kroz sustav e-Građani potrebno je u izborniku “pregled prijava i odjava” upisati OIB osiguranika, odabrati odgovarajućeg poslodavca u padajućem izborniku te prisnuti gump s nazivom “traži”. U slučaju da je prijava, odvaja ili promjena obrađena od strane Zavoda, tiskanicu možete preuzeti u PDF formatu i kao takva tiskanica je pravovaljani dokument i bez pečata HZZO-a.

Kako navode u HZZO-u, tiskanice za zaposlenike mogu se preuzeti u roku 30 dana nakon odjave, a dok je god zaposlenik prijavljen, tiskanice su dostupne bez obzira na vrijeme kad su nastale.

Na sličan način unutar aplikacije možete provesti odjavu, prijavu ili mijenjati podatke, a za svaku od aktivnosti koristite odgovarajuće izbornike, ispunite tražene podatke i čekate obradu HZZO-a. Ukoliko i dalje niste sigurni kako koristiti aplikaciju, na stranicama HZZO-a postoji čitav niz uputa za korištenje i eventualne probleme s aplikacijom e-Zdravstveno.

Komentari