Na 135 stranica napisan smjer razvoja Zadarske županije

Na 135 stranica osnovnog dokumenta i preko 300 stranica dodataka predstavljena je vizija razvoja Zadarske županije do 2020. godine.

Naime, u ponedjeljak, 4. prosinca u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije Sanja Peričić, ravanteljica Razvojne agencije Zadarske županije ZADRA NOVE i njena zamjenica Marica Babić, predstavile su Županijsku razvojnu strategiju Zadarske županije do 2020. godine.

Kako je istaknuto Županijska razvojna strategija je temeljni strateški razvojni dokument i osnova za razvoj županije, u kojoj su definirani vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere za postizanje razvojnih ciljeva.

Nositelj izrade Županijske razvojne strategije bila je tako Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a u njenoj izradi sudjelovalo je preko 220 relevantnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Zadarske županije, pri čemu je partnerski pristup bilo temeljno načelo izrade ovog strateškog dokumenta, kazale su predstavljačice.

Ciljevi Strategije naslonjeni su na one EU-a do 2020. godine - Pametan, uključiv i održiv rast.

Cilj županijske strategije je stoga stvaranje gospodarski konkurentne i inovativne županije, koja će biti resursno učinkovita te će se povećati kvaliteta života stanovništva.

Uočeno je kako je većina projekata u prethodnom razdoblju bila usmjerena ka infrastrukturi, cilj je stoga da se u razdoblju koje je pred nama pozornost usmjeri na gospodarske projekte.

Izrada Strategije trajala je od 2015. do 2017. godine, a njeno donošenje išlo je sporije jer se čekalo donošenje nacionalnih okvira. Predstavljenu Strategiju sad još treba usvojiti Skupština Zadarske županije.

Pri analizi stanja su održana 33 intervjua s načelnicima, gradonačelnicima i županom, nisu sudjelovali samo Općina Vir i Grad Pag.

U Strategiji je istaknuto i 10 strateških projekata Zadarske županije za razdoblje do 2020. godine, te je kazano kako će za većinu njih do tog razdoblja započeti realizacija.

Strateški projekti Županijske razvojne strategije do 2020.

-Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo-zeleni centar - 46.000.000,00 kuna

-Centar novih tehnologija - 36.000.000,00 kuna

-Centar za gospodarenje otpadom - 385.000.000,00 kuna

-Sustav navodnjavanja Zadarske županije (Baštica II faza i Lišansko polje I faze) - 55.000.000,00 kuna

-Unapređenje sustava valorizacije i interpretacije prirodne i kulturne baštine na području programa SPARC i temeljnog fenomena PP Velebit-Cerovačke špilje - 44.900.000,00 kuna

-Odvodnja i vodoopskrba aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i Vir - 793.750.000,00 kuna

-Razvoj ribarske luke s pripadajućom suprastrukturom u Gaženici - 44.300.000,00 kuna

-Centar za mlade - 40.000.000,00 kuna

-Razvoj urbane mobilnosti - 187.500.000,00 kuna

-Novi kampus - Centar novih tehnologija, edukacije i kulturnih resursa Sveučilišta u Zadru (studentski dom + katovi ispod i zgrada) - 458.275.856,50

Komentari