STARIGRAD: Kreće sanacija odlagališta otpada Samograd
Foto VJ

Općina Starigrad u narednom razdoblju riješit će problem jedne svoje "crne točke", a to je odlagalište otpada "Samograd".

Naime, ovo će uistinu biti hvalevrijedan pothvat obzirom da se odlagalište nalazi pored staze kojom se kreću mnogobrojni turisti, izletnici i planinarski entuzijasti.

Dakle, Općina Starigrad je 9. lipnja 2020. dobila Odluku o financiranju KLASA:911-01/09-01/27, URBROJ: 517-09-1-2-1-20-67 za projektni prijedlog "Sanacija odlagališta otpada "Samograd", Općina Starigrad" te je na temelju navedene Odluke potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

EU sredstva

"Projekt odlagališta otpada "Samograd" Općina Starigrad provodit će se sukladno navedenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.. Ukupna vrijednost projekta je 7.112.465,00 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 5.372.264,20 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 4.566.424,57 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10 % prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjelovat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine Starigrad" - informirali su nas o detaljima projekta u Općini.

Kako je rečeno, odlagalište otpada Samograd je neaktivno, neuređeno odlagalište na koje se otpad odlagao u periodu od 1995. do 1. srpnja 2012., kada je odlagalište zatvoreno, a otpad s područja Općine preusmjeren je na odlagalište "Diklo" u Zadru.

"S odlaganjem na toj točki započelo se 1993., odnosno 1994. godine kada je Općina Starigrad još uvijek bila odsječena zbog Domovinskog rata, nije bilo Masleničkog mosta i nije bilo mogćnosti odlagati smeće negdje drugdje nego smo jednostavno morali naći neku lokaciju gdje će biti odlagano. Svaka lokacija bi bila loša, a ta se u tom trenutku činila najmanje loša. Sad kad se turizam sve više razvija, posebno ovaj planinski, odnosno brdski dio turizma, svaka ta točka je šaka u oko" - kazao nam je u razgovoru načelnik Starigrada, Krste Ramić.

"Hvala Bogu, 2012. smo se riješili komunalnog otpada i od tad se na tom mjestu odlaže samo građevinski otpad. Kroz realizaciju ovog projekta riješit ćemo se i tog dijela. To je veliki benefit jer veliki broj turista koji prolazi tuda više neće imati tako ružnu sliku koju zasad imaju. Imat ćemo jednu crnu točku manje na području Općine Starigrad" - poručio je starigradski načelnik.

A što se tiče same sanacije, ona će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19 - Ispravak), a obuhvaća preoblikovanje otpada prema projektom definiranoj geometriji, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju sustava pasivnog otplinjavanja, izgradnju internih servisnih makadamskih prometnica, izgradnju ograde oko prostora odlagališta i ulaznih vrata, te krajobrazno uređenje prostora odlagališta.

Obuhvat zahvata sanacije odlagališta nalazi se na k.č.br.: 409/331, k.o. Starigrad, ukupne površine 7.933 m2. U navedenu površinu katastarske čestice uključena je sanirana površina postojećeg odlagališta (otpad prekriven završnim prekrivnim sustavom površine 0,54 ha), te sve manipulativne i ostale površine unutar granica zahvata odlagališta.

Trajanje radova 7 mjeseci

Predviđeno trajanje radova iznosi 7 mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole (ukupno 16 mjeseci), nakon čega slijedi operativna faza projekta - monitoring i održavanje saniranog odlagališta kroz narednih 30 godina.

Osim toga, a vrlo je bitno istaknuti, provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

Projekt će se provoditi kroz 4 ugovora, za koje su postupci nabave u tijeku: Ugovor za izvođenje radova, Ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, Ugovor za pružanje usluga projektantskog nadzora i Ugovor za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost projekta.

Provođenjem projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada "Samograd" sanirat će se jedno neusklađeno odlagalište otpada, ukupne površine regeneriranog zemljišta od 0,54 ha, sve sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata.

Problem ovakvih odlagalište nema samo Općina Starigrad već i druge općine pa se s nestrpljenjem čeka Centar za gospodarenje otpadom u Biljanima kako bi se riješio problem otpada cijele županije.

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano